കവലയിൽ ബസ് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഗോപലേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്നും എന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന കുറേ കണ്ണുകളും ഞാനൊന്നു……

എഴുത്ത് :- അനു ജോർജ് അഞ്ചാനി “സ്വന്തം അപ്പനെ ത ല്ലി ശരിയാക്കിയവൾ ആണ് ആ പോകുന്നത് “. കവലയിൽ ബസ് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഗോപലേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്നും എന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന കുറേ കണ്ണുകളും ഞാനൊന്നു തിരിഞ്ഞു… Read more

സ്വല്പം ദേഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കട്ടിലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒട്ടും പതിവ് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തിയായതു…….

എഴുത്ത് :- അനു ജോർജ് അഞ്ചാനി “സ്വല്പം ദേഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കട്ടിലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒട്ടും പതിവ് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തിയായതു കൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു മുറിയിലെ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ച കണ്ണന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും എരിയുന്ന ദീപത്തിന്റെ… Read more