തുടർന്ന് വായിക്കാൻ മാത്രം കരുത്ത് എന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.. ശൂന്യമായത് പോലെ…

അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും എഴുത്ത്:- അനു സാദ് പത്തരക്കുള്ള വണ്ടി ചൂളം വിളിച്ചെത്തിയതും അയാൾ പ്ലാറ്റഫോംൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കയറി തന്റെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്തു പോയി സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പരിചിതമായ കാഴ്ചകൾ., ആളുകൾ യാതൊരു പുതുമയു… Read more

പടച്ചവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അതേ പടി സ്വീകരിച്ചു ജീവനോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിച്ചു വിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു…..

” ￰റൂഹിന്റെ പാതി “ എഴുത്ത്:-അനു സാദ് ഇന്ന് അവൻ വരും എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മഹർ ചാർത്താൻ … കുറച്ചു നിമിഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാന എന്റെ നിച്ചുവിനു(നവാസ് ) സ്വന്തം… ഇത്ര നാളും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നത്… Read more