ഒരു കുരുന്ന് ജീവൻ അവൻ പകുത്തുനൽകിയപ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയാൻ അവളിലെ പതിനേഴുകാരിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല…

സാഗരം സാക്ഷി എഴുത്ത് : ലോല 🌺🌺🌺 വീർത്തുന്തിയ വയറിലേക്ക് ഇരുകൈയും ചേർത്തുവച്ചവൾ കടലിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു..വീട്‌വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.. അന്വേഷിച്ച് വരാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.. എങ്കിലും സാന്ത്വനം നിറഞ്ഞൊരു സ്പർശനം അവളുടെ ഉള്ളം… Read more