എന്നിലെ സാഹിത്യവാസനയെ എഴുത്തുകരിയെ മുളയിലെ നുള്ളിയ മുതല് ആണ് ആ പോകുന്നത് ഒട്ടൊരു കൗതുകത്തോടെ അവര് പോകുന്നതും നോക്കി ഞാൻ ഒന്നു നെടുവീർപ്പിട്ടു…….

ഒരു ഡയറി കുറുപ്പിന്റെ ഓര്മയ്ക് എഴുത്ത്:-വൈഖരി വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി വരുന്ന വഴി ബസ് കാത്ത് കവലയിൽ നിൽക്കുവാണ് ഇനിയും പത്ത്‌ മിനിട്ടു കൂടി ഉണ്ട് നീന വരാൻ വേറെ ആരുമല്ല ബസ്‌ ആണ്‌ എന്റെ… Read more