കൊ ല്ലാൻ ആയിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം, ഞാൻ അടക്കം 5 പേര് അടങ്ങുന്ന ഗ്യാങ് അയാളെ തിരക്കി ഇറങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു അയാളുടെ വീട്………

എഴുത്ത്:- ശ്രീജിത്ത്‌ കൊച്ചുപുരക്കൽ കൊ ല്ലാൻ ആയിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം, ഞാൻ അടക്കം 5 പേര് അടങ്ങുന്ന ഗ്യാങ് അയാളെ തിരക്കി ഇറങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു അയാളുടെ വീട്.. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അയാൾക്ക്‌ഉള്ള മതിപ്പും, അയാളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ട്എ… Read more