നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആയിരുന്നല്ലേ…നമ്മൾ എപ്പോ സംസാരിച്ചാലും എന്റെ അച്ഛന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആണ് നീ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരുന്നത്…

എഴുത്ത്: സൂ ര്യ എടീ ജാനകി ഞാൻ നിന്നേ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ… കഴിച്ചോ എനിക്ക് കുഴപ്പം ഇല്ലാ… സ്ത്രീധനം ആയിട്ട് കുറച്ച് കടങ്ങൾ ആയിരിക്കും കിട്ടുക… അത് കുഴപ്പമില്ല… ആ കടങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുക്ക് തീർക്കാം… ജാനകി ഞാൻ ഒരു കാര്യം… Read more

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞട്ടെ വേറെ ആരും ഉള്ളൂ…ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്…

എഴുത്ത്: സൂ ര്യ ആമി നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ… ഇല്ലാ… എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം… കുട്ടി കളി ഒന്നും അല്ലാ ഡിവോഴ്സ്…നീ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ പറയുന്നത്… ഞാൻ നന്നായി ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്… ഒക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം… Read more