നന്നേക്ഷീണിതൻ ആണെങ്കിലും ആ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം മനസ്സിലെവിടെയോ ഉടക്കി. ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനാണ്…..

അയാൾ Story written by Bindhulekha Bindu ഭർത്താവിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികം വൃദ്ധസദനത്തിലെ അന്തേ വാസികൾക്കൊപ്പം ആചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത്. കൊച്ചു മകന്റെ കൈപിടിച്ച് വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ പടികൾ കയറിയപ്പോഴാണ് അരികിലെ സിമന്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന വൃദ്ധനെ കണ്ടത്. നന്നേക്ഷീണിതൻ ആണെങ്കിലും… Read more