അവർ അതു പറഞ്ഞതും രണ്ടുപേരും ഉടനെ എന്നെ ഒന്നു നോക്കി, ഞാൻ അവരെയും…

രാക്ഷസൻ Story written by MURALI RAMACHANDRAN “എടി, നിനക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാമതി. അതിനാ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കെട്ടിച്ചോണ്ട് വന്നത്. പറ്റില്ലേങ്കിൽ പറ.. നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കാൻ പറയാം.” എന്നോട് ദീപ ചേച്ചി… Read more