ഇല്ല…വാതിൽ താൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആര് കത്തിച്ചു വെച്ചു ഈ ചന്ദന തിരി…? അവന്റെ ഭയം ഏറി വന്നു….

ഒരു മുംബൈ യാത്ര Story written by ROSSHAN THOMAS നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ… ഇന്നും പതിവ് പോലെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങള്ക്ക് മുൻപിൽ പങ്കു വെക്കുന്നു…… അവനെ നമുക്ക് തത്കാലം ശ്രീരാജ് എന്ന് വിളിക്കാം …ഇനി സംഭവത്തിലേക്ക്… Read more