സാറെ… എന്റെ വണ്ടി അല്ല തട്ടിയത്. ആക്ടിവ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് വണ്ടി…..

Story written by Sandra Manikutty ” രാജേഷേട്ടാ….. വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അരി വാങ്ങിട്ട് വരണട്ടാ. നാളെ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ അരി തികയില്ല. “ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് താഴെ കിടക്കുന്ന വിറക് എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ട് സിന്ധു… Read more