എന്തോ എനിക്കവളെ ഇഷ്ടമായി. ഉള്ളിൽ ഇവൾ മതിയെന്ന് ആരോ മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ. അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. വേണ്ട ഇനിയും…….

സരയൂ രചന: Sarya Vijayan രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി, തൊഴുതു വന്ന് പ്രസാദവും തൊടുവിച്ചാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത്. ജാ തകച്ചേർച്ച ഇല്ലാ എന്ന കാരണത്താൽ വന്ന ആലോചനകളെല്ലാം ഓരോന്നായി മുടങ്ങി പോകുകയാണ്. ഇതെക്കിലും നടന്നു കാണാൻ ഇനി വൈകിട്ടത്തേക്കും പൂജ… Read more