മറയ്‌ക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഹൈലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഈ തലയിൽ സാരി ഇടീൽ….

Story written by Satheesh Veegee ഇന്ന് തുണികളുടെ ഒരു കണക്ക് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. സ്തതുത്യർഹ്യ സേവനവുമായി മാസങ്ങളായി നുമ്മെ സേവിച്ചിരുന്ന മുന്തിയ ഇനം അഞ്ചു ബ്രീഫുകൾ (അണ്ടർവിയർ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും അണ്ട്രയാർ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാധനം)… Read more

ദൈവമേ ലോകത്തിൽ ഒരു ജട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു….

Story written by Satheesh Veegee ഇന്ന് തുണികളുടെ ഒരു കണക്ക് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി. സ്തതുത്യർഹ്യ സേവനവുമായി മാസങ്ങളായി നുമ്മെ സേവിച്ചിരുന്ന മുന്തിയ ഇനം അഞ്ചു ബ്രീഫുകൾ (അണ്ടർവിയർ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും അണ്ട്രയാർ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന… Read more