ദിവ്യ, നീ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനു ഉത്തരം താ…ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ കള്ളത്തരം ഇനിയും പുറത്തുകാണിക്കാത…

Story written by SIYA JIJI “ദിവ്യ നീ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനു ഉത്തരം താ…ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ കള്ളത്തരം ഇനിയും പുറത്തുകാണിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വല്ല ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ വിട്ടേക്ക്. ഈ ദീപു അത്ര വലിയ… Read more