ഈ ഫോർമാലിറ്റി മാറ്റി നിർത്തിക്കൂടെ. നമ്മൾ രണ്ടു പേര് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ തനിക്ക് പേര് വിളിക്കാം.. ‘ അയാൾ ഒരു നിമിഷം നിർത്തിയിട്ട് തുടർന്നു’ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ വൈശു……

Story Written by Vasudha Mohan മാനേജറിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ദുവിൻ്റെ മുഖം കടന്നൽ കുത്തിയത് പോലെ വീർത്തിരുന്നു. ‘ കൃഷ്ണവേണിയോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ‘ കൃഷ്ണ ക്യാബിനിൽ കയറി പോകുന്നത് കണ്ട് ഇന്ദു പല്ലു കടിച്ചു .… Read more