ഞാൻ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ, ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആരോ അകത്തു സംസാരിക്കുന്നു…

Story written by Yazzr Yazrr ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം ആണ് , ക്ലാസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വിഷയം, പുള്ളിയുടെ വീട് കടപ്പുറം സൈഡിൽ ആണ്, ലാസ്റ്റ് ബോർഡ്… Read more