അവന്റെ കലങ്ങി ചുവന്ന കണ്ണുകളും, വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മുഖവും കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ഭയം നിഴലിച്ചു. അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട്, അവന്റെ……..

 അഗ്നിശിഖ എഴുത്ത് :- മഹിമ അമ്പല മണികളുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി ശ്രീ കോവിലിന്റെ നട തുറന്നതും, ശിഖ അവളുടെ നിർജീവമായ മിഴികൾ ഉയർത്തി ആ തിരുനടയിലേക്ക് നോക്കി. കൂവളത്തില മാലയും നീലശംഖു പുഷ്പ്പ മാലയും ധരിച്ചു, കെടാ വിളക്കിന്റെ ശോഭയിൽ ഒരു… Read more