പെൺകുട്ടികൾ ആയാൽ സഹിക്കണമെന്നും ക്ഷമിക്കണം എന്നും ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു….

എഴുത്ത്:-രേഷ്മ രാജ് “ദേ ഭ്രാന്തി വരുന്നുണ്ട് ” “ഭ്രാന്തീ…” “ഭ്രാന്തി തള്ള ഇറങ്ങിയല്ലോ “ എല്ലാവർക്കും അവർ ഭ്രാന്തിയാണ്. പക്ഷെ ആ രണ്ട് അക്ഷരത്തിനുള്ളിൽ അവരെ തളച്ചു ഇടാൻ എനിക്ക് മാത്രം കഴിഞ്ഞില്ല. ആ കണ്ണുകളിൽ സഹതാപവും വാത്സല്യവും പ്രതികാരവും ഒക്കെ… Read more

ആ മരങ്ങോടാൻ വന്നു ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ പെൺപിള്ളേർ ഒക്കെ…

എഴുത്ത്:-രേഷ്മ രാജ് ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ ഹൈറപ്പാ പാട്ട് നിർത്തിയിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക് കൊച്ചേ…. സമയം എത്ര ആയെന്ന…. 8 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പാട്ടും പാടി അങ്ങ് നടക്കുവാ…. മാതാശ്രീ കലിപ്പിൽ ആയാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വല്യ പാടാ….… Read more