ഞാൻ മാത്രമാണോ ടീച്ചർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന സംശയം തീർക്കാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതെ ഞാൻ മാത്രമേ നീരീക്ഷിക്കുന്നുള്ളു…..

നോട്ടം എഴുത്ത്:- വിഷ്ണു എക്സാമിന് സമയം അടുക്കുന്നു എല്ലാരും പഠിക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഞാൻ മാത്രം ഏതു ടീച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തല പുണ്ണാക്കുന്നു. ജയിക്കാനുള്ള കോപ്പി കയ്യിൽ ഭദ്രം. എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം അല്ല മറ്റ് പലരുടെയും കയ്യിലും.. ഇംഗ്ലീഷ്… Read more