രാവിലെത്തന്നെ ഓഫീസിൽ ശോകമൂകയായിരിക്കുന്ന ജാൻവിയെ നോക്കി നിഖിത ചോദിച്ചു.. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരോടും ഗുഡ്മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു……

Story written by Remya Satheesh “നീയെന്താടീ അ ണ്ടി പോയ അണ്ണാനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നത്…” രാവിലെത്തന്നെ ഓഫീസിൽ ശോകമൂകയായിരിക്കുന്ന ജാൻവിയെ നോക്കി നിഖിത ചോദിച്ചു.. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരോടും ഗുഡ്മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു നടക്കാറുള്ള ജാനുവിൻ്റെ ഈ… Read more

എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയം ഞാൻ മാത്രമാണെന്നും. ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർക്കാൻ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും….

Story written by Remya Satheesh രാവിലെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്ന കെട്ടിയവനെ കണ്ട ഞെട്ടലിൽ ആണ് ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോവണമെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ കയ്യും കാലും പിടിക്കണം. എന്നാലും എൻ്റേ ഒരുങ്ങിയലും മൂടി പുതച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ അവിടെ… Read more